Ohjeita yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille

 Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan palveluntuottajan ammatti- tai liiketoimintaan harjoittamalla tuottamia

 • sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisia sosiaalihuollon palveluja, kuten kotipalvelut,asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta
 • sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa

Sosiaalipalvelu jaetaan ilmoituksenvaraisiin että luvanvaraisiin sosiaalipalveluihin .

lmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja ovat muut kuin ympärivuorokautiset palvelut, kuten kotipalvelu ja sen tukitoimet sekä asumispalvelut, joissa asukkaiden palvelujen tarve ei ole ympärivuorokautista. Myös yksityisesti järjestettävään päivähoitoon sovelletaan yksityistä sosiaalipalveluista annettua lakia.

Luvanvaraisia sosiaalipalveluja ovat ympärivuorokautiset palvelut, joissa asukkaiden palvelujen tarve on ympärivuorokautista, kuten tehostetun palveluasumisen yksiköt, laitoshoito ja ammatillinen perhehoito 

Ilmoituksen varainen toiminta

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin  ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. 

Ilmoitus tehdään lomakkeella ja siihen on liitettävä seuraavat liitteet (soveltuvin osin):

 • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä, jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö
 • toimintasuunnitelma
 • jäljennös vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta ja selvitys työkokemuksesta ja
 • jäljennös henkilötietolain 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta

Toimintayksikkköä koskevat liitteet

 • toiminnassa käytettävien tilojen ajantasainen, virallinen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto
 • kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto

Ilmoitusten palautusosoitteet

Yksityisten sosiaalipalvelujen arvonlisäverotus

Omavalvontasuunnitelma